SDG dla Dzieci

Materiały edukacyjne, dostępne na portalu Tup Tup Tup, bezpośrednio nawiązują do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom oraz zadaniom ruchowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku.

Wszystkie materiały dotyczące SDG dla Dzieci można znaleźć posegregowane na 3 rodzaje:

 

SDG dla Dzieci podzieliliśmy również na tematy. Wystarczyć najechać na wybraną ikonę, by odnaleźć materiały dotyczące wyłącznie jednemu SDG: przeciwdziałania głodowi, czystej wodzie czy miastom przyjaznym dzieciom.

Jeśli dana ikona jeszcze nie działa – przepraszamy. Tematy będą systematycznie uzupełniane przez zespół TupTupTup.

sdg 1 ikona
sdg 7
sdg 13
sdg 2 - ikona
sdg 8
sdg 14
sdg 3 - ikona
sdg 9
sdg 15
SDG 4 - ikona
sdg 10
sdg 16 - ikona
sdg 5
sdg 11
sdg 17
SDG 6
sdg 12

o SDG = o Celach Zrównoważonego Rozwoju

SDG dla Dzieci to Cele Zrównoważonego Rozwoju, które mogą być realizowane przez najmłodsze dzieci.

SDG ( Sustainable Development Goals) = Cele Zrównoważonego Rozwoju

SDG, to nic innego jak mapa rozwoju świata zaakceptowana przez wszystkie Państwa ONZ do 2030 roku. Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, świata nauki i biznesu – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. Globalne Cele mają przyczynić się do likwidacji ubóstwa i głodu, ograniczenia dyskryminacji czy nietolerancji, przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony różnorodności biologicznej oraz zapewnienia by na kwestie wody, energetyki czy infrastruktury patrzeć przez pryzmat dobra społeczeństwa, środowiska i gospodarki.
Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju obowiązujące w latach 2000-2015. Cele Milenijne skupiały się na eliminacji ubóstwa, głodu i chorób i odnosiły się do Krajów Globalnego Południa (Krajów Rozwijających się). Nowe Globalne Cele wychodzą o wiele dalej. Dodają do znanych nam problemów zrównoważony rozwój, produkcję, konsumpcję i korzystanie ze środowiska, dostęp do energii oraz zmiany klimatu. Oznacza to, że od 2015 roku światowe wyzwania nie dotyczą tylko poprawy sytuacji w krajach najbiedniejszych, ale równie wielu reform w krajach rozwiniętych. Zmiany potrzebne są wszędzie.

17-SDG-dla-Dzieci-male

SDG dla Dzieci a Nauczyciele i Edukatorzy

To co wyróżnia Cele Zrównwoważonego Rozwoju, to fakt, że zintegrowały one różnorodne środowiska na rzecz osiągnięcia wspólnych Celów. Świat nauki, administracji publicznej i biznesu zdał sobie sprawę, że żadna zmiana nie nastąpi, jeśli Globalne Cele pozostaną jedyne na poziomie państwowym.

Fundacja CultureLab włączyła się w działania edukatorów z całego świata. Zachęcamy wszystkich do podążenia wspólną drogą.
Przed nami – nauczycielami, pedagogami i edukatorami stoi bardzo ważne zadanie. Musimy nauczyć najmłodsze pokolenie wiedzy, umiejętności, zachowań i postaw, które umożliwią w przyszłości naszym podopiecznym podejmowania świadomych decyzji dotyczących środowiska lokalnego, krajowego i globalnego. Możemy zachęcić najmłodsze dzieci do krytycznego myślenia na temat otaczającego ich świata i do podejmowania działań wpływających na pozytywne zmiany.

Każdy z nas chciałby żyć w świecie które cechuje globalna solidarność, empatia i odpowiedzialność. Chcielibyśmy aby decydenci przekształcali świat w sposób zrównoważony oraz rozwijali gospodarkę z poszanowaniem środowiska i praw człowieka.

I have a dream, nabrało w 2015 roku nowego brzmienia. My Członkowie Fundacji CultureLab, włączamy się w międzynarodowy głos zawarty w 4 Celu Agendy 2030 i śmiało przyznajemy, że mamy marzenie by do 2030 roku wszyscy uczący się przyswoili wiedzę i nabyli umiejętności potrzebnych do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.