Polityka prywatności – aplikacja Tup Tup Tup

 

 I. INFORMACJE WSTĘPNE

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza Polityka określa szczegółowo zakres, zasady oraz cele przetwarzania przez naszą Fundację danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa z aplikacji Tup Tup po Warszawie.

II. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Fundacja przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

III. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Fundacja CultureLab z siedzibą w Warszawie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000605198, posługująca się nr NIP 522305607.

 IV. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DANYMI

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, telefonicznie pod numerem tel. 609 100 270 lub e-mailowo: tuptuptup@culturelab.pl.

 V. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Poprzez Google Console zbierane są automatycznie  niektóre dane użytkowników tj. typ Androida, czas zainstalowania aplikacji oraz odinstalowania. Nie zbieramy danych osobowych, w tym imię i nazwisko, płeć, wiek, msc zamieszkania, zainteresowania etc.

VI. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania aplikacją Tup Tup po Warszawie i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Wykorzystujemy je do generowania statystyk  (za pomocą Google Console), co pomaga nam sprawnie administrować aplikacją, zapewniać jej wysoką jakość merytoryczną, analizować czy aplikcja nie zawiera błędów, itd. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami instalującymi aplikację. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH

Przechowywane przez nas dane  udostępniamy wyłącznie podmiotom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania aplikacji Tup Tup po Warszawie. Podmioty te  mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

Poza powyższymi przypadkami, nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez Google Console danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Pozyskane od Państwa dane  nie są też przekazywane do państwa trzeciego tj. z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 19.11.2019 r.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: tuptuptup@culturelab.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.