Kids for Eco-Action – Projekt Funduszu Wyszehradzkiego

visegrad fund

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które obejmują m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę biologicznej różnorodności, dostęp do czystej wody, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, segregację odpadów i recykling. Unia Europejska zaakceptowała wszystkie cele, ponieważ są one w pełni zgodne z polityką UE. W ramach UE kraje V4 podjęły działania na rzecz poprawy swojej sytuacji w obszarach ochrony środowiska. Jednak, aby sprostać wymaganiom SDG, czeka nas jeszcze wiele pracy. Jak pokazują dane UE, istnieje uderzające podobieństwo wyzwań stojących przed krajami naszego regionu: wszyscy musimy poprawić gospodarkę odpadami / recykling, ochronę przyrody i jakość powietrza. Ponadto świadomość środowiskowa pozostaje nadal niska, np. ponad ¼ Polaków nie segreguje odpadów, wielu wciąż nie wie, jak to zrobić właściwie. Aby to zmienić, wysiłki podejmowane przez rządy muszą być uzupełniane przez eko-edukację, rozpoczętą jak najwcześniej. Wiedza może pomóc zmniejszyć zagrożenie katastrofami  ekologicznymi  w naszym regionie i na całym świecie. Nasze doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i dzieci pokazuje, że przedszkola nie są obecnie zaangażowane (lub tylko częściowo) w nauczanie o zrównoważonym rozwoju i choć nauczyciele chcą wprowadzać tematy ekologiczne do programu nauczania, to nie wiedzą jak, potrzebują instrumentów i pomysłów. Nasz projekt odpowiada na tę potrzebę.

NASZE CELE

  • Sprawić, aby dzieci były bardziej świadome potrzeb środowiska;
  • Dać nauczycielom przykłady i pomysły, w jaki sposób można wyjaśnić problemy środowiskowe dzieciom i jakie ciekawe narzędzia można wykorzystać do utrwalenia tej wiedzy;
  • Uświadomić dorosłym problemy środowiskowe i zachęcić do podjęcia działań mających na celu ich złagodzenie; zachęcać dorosłych do omawiania kwestii ochrony środowiska z dziećmi;
  • Uświadomić dorosłym, że problemy związane z ochroną środowiska mają wymiar transgraniczny i że wspólnie możemy zrobić więcej;
  • Uświadomić dorosły m rolę współpracy w zakresie ochrony środowiska i wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w Grupie Wyszehradzkiej;

NASZE PLANY

Planujemy skoncentrować się na promowaniu wybranych celów zrównoważonego rozwoju:

W tracie realizacji projektu planujemy:

  • stworzenie 6 ilustrowanych bajek dla dzieci, które w prosty sposób wyjaśniają kwestie środowiskowe;
  • przygotowanie audio-, e-book oraz drukowaną wersję książki;
  • organizowanie warsztatów dla dzieci;
  • przygotowanie  podręcznika na podstawie książki z informacjami o środowisku, przykładowymi planami lekcji i działaniami, samymi ugruntowaniu wiedzy u dzieci;
  • prowadzenie szkolenia dla nauczycieli.

SDG for Kids