O fundacji

Fundacja CultureLab powstała w marcu 2016 r.
Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Obecnie głównym narzędziem Fundacji jest blog www.tuptuptup.org.pl, który powstał z myślą o dzieciach i rodzicach.

Fundacja realizuje swoje Cele m. in. przez:

  • edukację bezpośrednią: warsztaty, seminaria, spotkania,
  • zintensyfikowaną obecność w nowych mediach i portalach społecznościowych: prowadzenie bloga, udział i organizacja grup dyskusyjnych, tworzenie filmów tematycznych,
  • działalność wydawniczą i publicystyczną: publikacja artykułów i książek,
  • współpracę z polskimi i międzynarodowymi podmiotami, których misja i cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (prywatne firmy, instytucje publiczne oraz rządowe).

 

Więcej na temat Celów Fundacji oraz sposobu ich realizacji można przeczytać w Statucie Fundacji.

Share on Facebook0Pin on Pinterest0